ފަހުގެ ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

ދުނިޔެ

ދީން

ވިޔަފާރި

ކުޅިވަރު

ADVERTISEMENT

މުނިފޫހިފިލުވުން

ތަފާތް

ވާހަކަ

Latest Post

ކޯޓުތައް އެ ހިނގަނީ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަމާ އެކީގައި: ރައީސް

ކޯޓުތައް ހިނގަމުން އެދަނީ މި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ބާރެއް އެއްވެސް ނުފޫޒެއްނެތި ފުރިހަމަ މިނިވަންކަމާ އެކީގައި ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން...

Read more

މާޗު 4 އިން ފެށިގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް މާފިލާފުށީގައި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސުން ބުނީ މި ތަމްރީންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ މާރިޗް 04...

Read more

ބަންޑާރަނާއިބު ލަފާދެއްވުމާ ގުޅިގެން ރައީސް ޑރ.މުޢިއްޒު, އިންތިޚާބު ފަސްކުރާ ބިލު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް 5 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ތަސްދީގު ކުރުމަށް ބަންޑާރަ ނާއިބު ލަފާދެއްވުމާއި ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިއަދު މި...

Read more

މާރާމާރީއާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރަފަަދަ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން ވާދޫ ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ގދ.ވާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ވަގުތީ ގޮތުން މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުން އެއްކިބާކުރުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން މިއަދު ނިންމައިފިއެވެ. މި ގޮތަށް ނިންމީ ވާދޫ ކައުންސިލާ...

Read more

ކެނދިކުޅުދޫގެ ގުދުރަތީ ޚާއްސަ ސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތްކޮށް އެއިން އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތް ފަހިކޮށްދޭނަން: ރައީސް

ކެނދިކުޅުދޫގައި ހުރި ގުދުރަތީ ޚާއްސަ ސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އެއިން އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތް ފަހިކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ....

Read more

ރައީސް އެންމެ އުތުރުގެ 4 އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި

ރައީސް ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ހއ.އަތޮޅާއި ހދ.އަތޮޅާއި ށ.އަތޮޅާއި ނ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރެއްވި ހަ ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައި މިއަދު މާލެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސް މި...

Read more
Page 1 of 6191 1 2 6,191