ފަހުގެ ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

ދުނިޔެ

ދީން

ވިޔަފާރި

ކުޅިވަރު

ADVERTISEMENT

މުނިފޫހިފިލުވުން

ތަފާތް

ވާހަކަ

Latest Post

ސިޔާސީ ހަޔާތުގައި އަސްލަމް ބައިވެރިނުކޮށް، ކުރަންއޮތް އެއްވެސް ކަމެއް ހަގީގަތުގައި ނެތް: ނަޝީދު

ސިޔާސީ ހަޔާތުގައި އަސްލަމް ބައިވެރިނުކޮށް، ކުރަންއޮތް އެއްވެސް ކަމެއް ހަގީގަތުގައި ނެތްކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ "އާސްކް ސްޕީކާ" ޕްރޮގްރާމުގައި އާންމު...

Read more

މަހާޒުގެ މައްސަލަ ބަލަނީ ފަނޑިޔާރުންނަށް ބިރުދެއްކުމަށް: ޝަރީފް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު މަހާޒު ޢަލީ ޒާހިރުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކުރަން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމީ ފަނޑިޔާރުންނަށް ބިރުދެއްކުމަށް ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް...

Read more

ރައީސް ޞާލިޙް ވަޢުދެއް ނުފުއްދަވާ، އުޅުއްވީ ބާރުތައް ޖަމާކުރައްވަން: ނަޝީދު

ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގަތުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވަޢުދެއް ނުފުއްދަވާ ކަމަށާއި އުޅުއްވީ ބާރުތައް ޖަމާކުރައްވަން ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު...

Read more

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅުން ޤައުމާމެދު އޮތް އުންމީދު އާވެއްޖެ: ޙަސަން ލަޠީފް

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ "އާސްކް ސްޕީކާ'' ގެ ހަވަނަ ޕްރޮގްރާމުގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުން ޤައުމާމެދު އޮތް އުންމީދު...

Read more

އަޅުގަނޑަށް ނާކާމިޔާބުވާ ގޮތަށް ސިޔާސީ މަސްރަހު އަދި ބަދަލެއްނުވޭ: ނަޝީދު

އެ މަނިކުފާނު ވާދަކުރެއްވި އެއްވެސް އިންތިޚާބަކުން އަދި ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގެންފައެއް ނެތް ކަމަށާއި އިންތިޚާބުތަކުން ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިިގަންނަވާފަދަ ގޮތަކަށް ސިޔާސީ މަސްރަހު އަދި ބަދަލެއްނުވާ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް...

Read more

ޖޭއެސްސީގެ އިންޒާރު މަހާޒަށް: އެއްބާރުލުން ނުދިނަސް ދަރަޖައެއް ގިންތިއެއް ނުބަލައިި މައްސަލަ ބަލާނަން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު މަހާޒު ޢަލީ ޒާހިރުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކުރަން އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް އޮޅޭ ގޮތަށް މީޑިއާ މެދުވެރިކުރައްވައި މަޢުލޫމާތު...

Read more
Page 1 of 4050 1 2 4,050