Latest Post

ހުޅުމާލެ ފްލެޓުތަކުގެ ކުލި ދެއްކުން ފަސްކޮށްދޭން ޝުޖާއު އެދިވަޑައިގެންފި

ހުޅުމާލެ ފްލެޓުތަކުގެ ކުލި ދެއްކުން ފަސްކޮށް ދިނުމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ހުޅުމާލެ ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވާ އިބްރާހިމް...

Read more

ލޭ ލިބުން ދަތިވެ، ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރުން އާންމުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަން، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ބައެއް ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް ލޭ ލިބުން ދަތިވެފައިވާތީ، ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ލޭ ހަދިޔާ ކޮށްދިނުމަށް...

Read more

މިސްކިތުގައި ނަމާދު ކުރާ ނަމަ ހަ ފޫޓު ދުރުގައި ތިބެން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަން، ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން، ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ މާލެ ސިޓީގެ މިސްކިތްތަކަށް އަރައި ފަރާތްތަކުން 6 ފޫޓް ދުރުގައި ތިބެ ނަމާދު ކުރުމަށް އިލްތިމާސް...

Read more

ޓޫރިސްޓުން ފިޔަވާ ރާއްޖެ އަންނަ އެންމެން ކަރަންޓީން

ރިސޯޓްތަކަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން ފިޔަވާ ރާއްޖެ އަންނަ ހުރިހާ ފަރާތްތައް 14 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ހެލްތް...

Read more

ޔުނިވާސަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަތައް ކުޑަކޮށްފި

މުޅި ދުނިޔެއަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ތިން މަސް ދުުވަހަށް ބަންދުކުރަން ނިންމާފައިވާ ޔުނިިވާސަލް އެންޓަޕްރައިސަސްގެ ރިސޯޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަތައް 380 އަށް...

Read more

ސާރކް އެމަޖެންސީ ފަންޑަށް ރާއްޖެއިން 2 ލައްކަ ޑޮލަރު ދެނީ

ކޮވިޑް-19 އިން ސަލާމަތްވުމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީގެ އިސް ނެންގެވުމަކަށް ސާކް ގައުމުތަކުން ހުޅުވަން ނިންމި އެމަޖެންސީ ފަންޑަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން 2 ލައްކަ އެމެރިކާ...

Read more
Page 6341 of 6342 1 6,340 6,341 6,342