Latest Post

ޖުލައި މަހު ރިސޯޓު ހުޅުވަން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމުގެ ޔަގީންކަން 41 ރިސޯޓަކުން ދީފައިވޭ -އަލީ ވަހީދު

ބޯޑަރު ހުޅުވާލާނެ ތާރީހު އިއުލާނު ކުރުމުގެ ކުރިން ވެސް ޖުލައި މަހު ރިސޯޓު ހުޅުވަން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމުގެ ޔަގީންކަން 41 ރިސޯޓަކުން ދީފައިވާ ކަމަށް އެންއޯސީގައި...

Read more

ރާއްޖެއިން މިއަދު 22 މީހަކު ކޯވިޑް ނަވާރައަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން މިއަދު 22 މީހަކު ކޯވިޑް ނަވާރައަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 08 ދިވެހިންނާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ 13 މީހަކާއި...

Read more

ހިޔާ ފުލެޓުގެ މަޝްރޫއު: ރައްޔިތުން ކުރި އުއްމީދުތަކަށް ވާނީ ކިހިނެއް؟

އިއްޔެ ހަވީރު ރައީސް އޮފީހުގައި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި، ނޫސްވެރިންނަށް އެމަނިކުފާނާ ސުވާލުކުރެއްވުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ވޮއިސްގެ ނޫސްވެރިޔާ ޝަފްރާޒް...

Read more

އައްޑޫ ސިޓީގައި ތިން އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނިންމައި ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫގައި ތިން އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފިއެވެ. މިމައްސަލައިގެ ތަހުގީގު...

Read more

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މުހިންމު ދެ މުޢާހަދާއެއް ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ލަފާދެއްވައިފި

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މުހިންމު ދެ މުޢާހަދާއެއް ދިވެހިރާއްޖެއިން ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ލަފާދެއްވާފައިވާތީ، އެކަމާމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާފުޅަކަށް ހުށައެޅުއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް...

Read more

ބައެއް ގަމުތަކަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރުންނަށް ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބައެއް ޤައުމުތަކަށް ސަފީރުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުއްވުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިހު އެ ބޭފުޅުންގެ...

Read more
Page 6282 of 6304 1 6,281 6,282 6,283 6,304