Latest Post

ރޭޕިސްޓުން މުޖުތަމައަށް ދޫވާނެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާ ކަމަށް ބުނެ، އެ ގާނޫނަށް، އިސްލާހެއް ހުށައަޅައިފި!

ޖިންސީ ކުށުގެ ގާނޫނު މިހާރު އޮތްގޮތުން، ރޭޕް ރިޕޯޓް ކުރަން ޖެހިލުންވެ، އަދި ރޭޕިސްޓުން މުޖުތަމައަށް ދޫވާނެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާ ކަމަށް ބުނެ، އެ ގާނޫނަށް، ރައްޔިތުންގެ...

Read more

ވީ.އައި.އެ އަށް ދަތުރުކުރާ އެއަރލައިންތަކަށް ޚާއްސަ ލުއި ތަކެއް ލިބޭނެ: އެމް.އޭ.ސީ.އެލް

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވާލާއިރު، ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ އެއާލައިންތަކަށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓުތަކެއް ދޭން އެމްއޭސީއެލް އިން ނިންމައިފި އެވެ.  މި...

Read more

ފުލުހުންގެ ބިލަށް ސަރުކާރުން އިތުރު 40 އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ  މަޖިލީހަށް  ސަރުކާރު  ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ  ދިވެހި  ފުލުހުންގެ  ހިދުމަތުގެ  ބިލަށް  އިތުރު  40  އިސްލާހެއް  ގެނައުމަށް  އެ  ބިލު  ދިރާސާ  ކުރަމުން  ގެންދާ  މަޖިލީހުގެ  ސަލާމަތީ ...

Read more

ރާއްޖެގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމުން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލު އާއްމުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލާއިރު އެއަރޕޯޓުތައް އޮޕަރޭޓްކުރުމާއި، ރާއްޖެއަށް އޮޕަރޭޓްކުރާ އެއަރލައިންތަކުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ އުޞޫލު ރާއްޖޭގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން އާންމުކޮށްފިއެވެ. ޖުލައި މަހުގެ 15...

Read more
Page 6161 of 6191 1 6,160 6,161 6,162 6,191