Latest Post

މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް މޫސުން ގޯސްވުުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން މި ގޮތަށް ބުނީ މި ދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖެއަށް...

Read more

ރާޅާއެޅުމުގެ ހަރަކާތްތަކަށް އިންޤިލާބެއް ގެނެސްދޭނެކަމަށް ބެލެވޭ “ދެވިހިފާފަ“ ވުޖޫދުވެއްޖެ

ރާޅާއެޅުމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަޖައްލާއެއް ނެރެފިއެވެ. މި ގޮތުން ރާޅާއެޅުމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނެރެފައިވަނީ ''ދެވިހިފާފަ'' މި ނަން ކިޔޭ މަޖައްލާއެކެވެ....

Read more

އިންޑިއާގެ އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި މަޑުޖެހިފައި

އިންޑިއާގެ އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި 23.9 އިންސައްތަ މަޑުޖެހިފައިވާކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. އިންޑިއާއިން އާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި...

Read more

ސަޢުދީގެ ވަލީ އަހުދު އެމެރިކާގެ އެޑްވައިޒަރ ޖެރާޑް ކުޝްނަރ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާގެ ވަލީ އަހްދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އަދި އެމެރިކާގެ ސީނިޔަރ އެޑްވައިޒަރ ޖޭރާޑް ކުޝްނަރއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ޖެރާޑް މެދު އިރުމައްޗަށް ކުރަމުން އަންނަ މި...

Read more

އަންހެނުންގެ ހިއްސާ ވިޔަފާރީގައި ބޮޑުވާނީ ޤާނޫނުން ލުއި ދީގެން – ރީކޯ މޫސަ

އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރިތަކަށް ޤާނޫނުން ލުއި ދީގެން، ވިޔަފާރީގެ ބާޒާރުގައި އަންހެނުންގެ ހިއްސާ ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ...

Read more
Page 4283 of 4642 1 4,282 4,283 4,284 4,642