Latest Post

ހާލަތު ގޯހުންގޯހަށް ނުދަނީސް ބޭރުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދެން ސަރުކާރަށް ގޮވައިލައްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ގޯހުންގޯހަށް ނުދަނީސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެހީތެރިކަމަށް އެދިވަޑައިގަތުމަށް މާލޭ ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ މޭޔަރު ސަރުކާރަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ. ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ޢަދަދު...

Read more

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރުކަން ދެއްވީތީ ރައީސްއަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން: ޑރ.ޙުސައިން

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކޮށްދެއްވުމުން ޑރ.ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް މިއަދުވަނީ...

Read more

ހަނިމާދޫ: އިންޑިއާ ސިފައިންގެ މީހެއްގެ ޢާއިލާ ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ހދ.ހަނިމާދޫގައި ތިބި އިންޑިއާ ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އެކްޓިން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ޢަލީއާއި ހަވާލާދީ ތިލަދުން ނޫހުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ ރަށުގައި...

Read more

ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމަކީ މި ސަރުކާރުގައި ރޭންކް މަތިވާކަމެއް: ޢަލީ ރަމީޒް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ މި ސަރުކާރުގައި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންގެ ރޭންކް މަތިވެގެންދާކަމަށް ދީނީ ގޮތުން ޚިދުމަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޢަލީ ރަމީޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 116...

Read more
Page 4283 of 6296 1 4,282 4,283 4,284 6,296