Latest Post

ރޭޕްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް ގޮވާލާ ޕީޕީއެމްއިން ބަޔާނެއް ނެރެފި

ރޭޕްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް ގޮވާލާ ޕީޕީއެމްއިން ބަޔާނެއް ނެރެފިއެވެ. މި ބަޔާނުގައި ވަނީ ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތަ ސަފާރީއަކަށް ދިޔަ ބިދޭސީ...

Read more

އަނެއްކާވެސް އެމްޑީއެން ގެ ރިޕޯޓުގެ ވާހަކަ ގުގުމާލައިފި

އިސްލާމްދީނަށާއި ކީރިތި ރަސޫލާ އަށް ބަދު ބަސްތަކެއް ރައްދުކޮށް، މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯރކް – އެމްޑީއެން އިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގެ މައްސަލައަކީ މިހާރު މީސްމީޑިއާގައި އެންމެ ގަދައަށް...

Read more

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އުނައިސްގެ މައްޗަށް 4 ދައުވާއެއް

އޮޅުވާލައި ބްލެކްމެއިލްކޮށް ކުޑަ ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ބ.ތުޅާދޫ، ހިޔާވަހި، އުނައިސް އަޙްމަދުގެ މައްޗަށް 4 ދައުވާއެއްކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ...

Read more

އުސޫލުން ބޭރުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ކޮންމެ ފުލުހަކަށް އިދިކޮޅު ސަރުކާރެއްގައި ވަޒީފާ އަބުރާ ލިބޭނެ – އަދުރޭ

އުސޫލުން ބޭރުން މި ސަރުކާރުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރާ ކޮންމެ ފުލުހަކަށް ޕީޕީއެމް ނުވަތަ ޕީ އެން ސީގެ ސަރުކާރުގައި ވަޒީފާ ކަށަވަރު ކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ...

Read more

ކުޅުދުއްފުށިން މީހަކު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ކުޅުދުއްފުށިން މީހަކު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީގައި މީހަކު މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭ...

Read more
Page 3740 of 3768 1 3,739 3,740 3,741 3,768