Latest Post

ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ސްޕޯކްސްޕާސަން ކަމަށް ހީނާ

ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ސްޕޯކްސްޕާސަންކަމުގެ މަޤާމަށް، ހީނާ ވަލީދު މިއަދު ޢައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ. މިއީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޗީފް ސްޕޯކްސްޕާސަންކަމުގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ...

Read more

އަނެއްކާ ވެސް މުއްނިމް ސުޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމަށް އައްޔަންކޮށްފި

މި ސަރުކާރުން ޓޫރިޒަމްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް 'އޮޅިގެން' އައްޔަން ކުރެވުނު މުއްނިމް އަނީސް އަނެއްކާ ވެސް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމަށް އައްޔަން ކޮށްފިއެވެ. މުއްނިމް އަލުން...

Read more

ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ރައީސް އޮފީސް ސްޓޭޓަކަށް

ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ (ޑީޑީ) އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމެއް ދީފިއެވެ. އަބްދުﷲ ދީދީ ސުޕްރީމް...

Read more

ސަފީރުކަމަށް އައްޔަންކުރެއްވުމަށް 8 ބޭފުޅަކަށް ރުހުން ދިނުމަށް ކޮމިޓީއިން ފާސްކޮށްފި

ބޭރު ގައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރުން ހަމަޖެއްސެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނަން ފޮނުއްވާފައިވާ އަށް ބޭފުޅަކަށް ރުހުން ދިނުމަށް މަޖިލީހުގެ ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާބެހޭ...

Read more

ދާއިރާތަކަށް އަވަސް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ޚާއްސަ މަންދޫބެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަލަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން, އެބޭފުޅުންގެ ދާއިރާގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅުން ހުންނަ ކަންކަމުގައި ޚިދުމަތް އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި ގުޅުމަށް މިނިސްޓްރީގައި އެކަމަށް ޚާއްސަ މަންދޫބެއް މިހާރު...

Read more

އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގެ ވާދަވެރިކަން ނިމިއްޖެ، އެކަކު އަނެކާއަށް އަދާވާތްތެރިވުމުން ދުރުވޭ: ޙަބީބް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގެ ވާދަވެރިކަން ނިމިގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށާއި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ސަޕޯޓަރުންނަކީ އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔެއްގެ މައްޗަށް އަދާވާތްތެރިން ނުވަތަ ހަތުރުންގެ ގޮތުގައި...

Read more
Page 2 of 6257 1 2 3 6,257