މުހައްމަދު ރީޚާން

މުހައްމަދު ރީޚާން

އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކުން ރައްޔިތުންގެ ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތައް  މަޖިލީސް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް

ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 200 މީހުން ފައްސިވި ވިޔަސް ހަދާނެ ގޮތް ހުސްނުވާނެ – ރައީސް ނަޝީދު

ރާއްޖޭއިން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 200 މީހުން ފައްސިވި ވިޔަސް ހަދާނެ ގޮތް ހުސްވެގެން އުޅެން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު...

ރައީސް ޔާމީންގެ ހުކުމަށް ރައީސް ސޯލިހު ނުފޫޒު ފޯރުވި – އަދުރޭ

ައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗައް އިއްވާފައިވާ 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލުހުކުމަށް ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނުފޫޒު ފޯރުވިކަން ޔަގީން ވެގެން ހިނގައްޖެ...

ޖިއްދާގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ޖިއްދާގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ސައުދީ އަރަބިޔާގެ، ޖިއަދާގެ ހަރަމަން ރެއިލް ސްޓޭޝަންގައި އަލިފަން ރޯވެ އަނދަމުން އެބަދެއެވެ. ޖިއްދާގެ ރޭލު ސްޓޭޝަންގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ކޮން ސަބަބަކާއިހުރެ ކަމެއް އަދި...

ގޭގައި ތިބެގެން ފުލް މެރަތަނެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފި

ގޭގައި ތިބެގެން ފުލް މެރަތަނެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފި

ރާއްޖެ ފުރަބަންދު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ގޭގައި ތިބެގެން ދިވެހި ދެ އަންހެން ކަނބަލަކު ފުލް މެރަތަން ފުރިހަމަ ކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ އޮންލައިން މީޑިއާއަކަށް ދިން އިންޓަރވިއުއެއްގައި މެރެތަން...

މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މާސްކު އެޅުމަށް އަންގައިފި

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅު ތަކުން ކޯވިޑް 19 އަށް މީހުން ފައިސްވަނީ

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުން ކޯވިޑް 19 އަށް މީހުން ފައްސިވަމުން ދާކަމަށް އެޗްއީއޯސީއިން ބުނެފިއެވެ. އެޗްއީއޯސީއިން މިރޭ ވިދާޅުވީ މާލެއިން ހއ.ނައިވާދޫއަށް ގޮސް ގޭގައި ކަރަންޓީނުވެގެން...

ރާއްޖެއިން  ކޮވިޑް 19  ޖެހިގެން  އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޯވިޑް 19: 128 މީހަކު އެޑުމިޓު ކޮށްގެން ފަރުވާ ދެނީ

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް 19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 128 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމީޓުކޮށްގެން ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އެޗްޕީއޭއިން މިރޭ ބުނެފިއެވެ. ރާއްޖެއިން މިއަދާއި...

Page 630 of 640 1 629 630 631 640