މުހައްމަދު ރީޚާން

މުހައްމަދު ރީޚާން

ކުއްލިއަކަށް ސިޓީ ލީކުވުން، ސަރުކާރުން މަރު ފަލި ޖަހަނީ.!!

ކުއްލިއަކަށް ސިޓީ ލީކުވުން، ސަރުކާރުން މަރު ފަލި ޖަހަނީ.!!

ރާއްޖެ އާއި ޗާގޯސް އާއި ދެމެދު އޮންނަ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން، މި ސަރަހައްދުގެ އިން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ބަލަމުންދަނިކޮށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު...

ޑރ.މުއިއްޒާ ދެމެދު ފިތުނަ އުފައްދައިގެން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ބައިބައިކޮށް ނުލެވޭނެ- އަދުރޭ

ޑރ.މުއިއްޒާ ދެމެދު ފިތުނަ އުފައްދައިގެން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ބައިބައިކޮށް ނުލެވޭނެ- އަދުރޭ

ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާ ދެމެދު ފިތުނަ އުފައްދައިގެން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ބައިބައިކޮށް ނުލެވޭނެ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައިސް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ....

ބަރުލަމާނީގެ އިސްބޭފުޅުންގެ ތާއީދު ރ.ޞާލިހުއަށް

ބަރުލަމާނީގެ އިސްބޭފުޅުންގެ ތާއީދު ރ.ޞާލިހުއަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ގޮވާލާ މިފަހުން ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ހަރަކާތްކަމުގައިވާ ބަރުލާމީ ޕެޓިޝަންގެ ކެމްޕެއިންގައި އެންމެ އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރި ބޭފުޅުންގެ ތާއީދު...

އިރާދަކުރެއްވިޔާ ރަތަފަންދޫ ބިން ބޮޑުކުރުމަށްޓަކައި ކެރެއްދުއާއި ގުޅާލަދޭނަން- ރައީސް

އިރާދަކުރެއްވިޔާ ރަތަފަންދޫ ބިން ބޮޑުކުރުމަށްޓަކައި ކެރެއްދުއާއި ގުޅާލަދޭނަން- ރައީސް

ގދ. ރަތަފަންދޫ އާއި އެ ރަށާއި ކައިރީގައި އޮންނަ ގދ. ކެރެއްދޫ ގުޅާލަދެއްވާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު...

ޑރ. މުއިއްޒު އާއި ގާސިމް ގެ ޝަރުތު ހަމަވާ ކަމަށް އީސިއިން ނިންމައިފި

ޑރ. މުއިއްޒު އާއި ގާސިމް ގެ ޝަރުތު ހަމަވާ ކަމަށް އީސިއިން ނިންމައިފި

އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އާއި ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ކެންޑިޑޭސީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންއިން ބަލައިގެންފި އެވެ. ޑރ.މުޢިއްޒާއި ޤާސިމްގެ ކެންޑިޑެސީ...

Page 2 of 636 1 2 3 636