ނިރު، ޝާމް

ނިރު، ޝާމް

ވިލާތައް ގަނެވޭ މޮޑެލްއަކަށް ރާއްޖޭގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީ ކުރަނީ

ވިލާތައް ގަނެވޭ މޮޑެލްއަކަށް ރާއްޖޭގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީ ކުރަނީ

ވިލާތައް ގަނެވޭ މޮޑެލްއަކަށް ރާއްޖޭގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީ ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ލެއިޝާ ޕްރޮޕަޓީ ޑިވެލޮޕަރެއް ކަމަށްވާ ކްރިސްޓަލް ޕްރޮޕަޓީ ގްރޫޕާއި ހޮސްޕިޓަލިޓީ އަދި ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަރާފައިވާ...

ވާހަކަ: ފަތްމިނި

ވާހަކަ: ފަތްމިނި

 ފަތްމިނި އަހަރެެންގެ ރަށަކީ ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ތެރއެިން އާބާދީ ބޮޑު ރަށެކެވެ. އޭރާ އަޅާބަލާއިރު ސިއްހީ ޚިދުމަތް ވެސް ރަނގަޅު ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި އަހަރެންގެ ރަށްހިމެނޭނެއެވެ. އެއީ...

ވާހަކަ: މިއީ ތަޤުދީރުހޭ!

ވާހަކަ: މިއީ ތަޤުދީރުހޭ!

 މި ފިނިފިނިރޭގައި ރަށުގެ ތުނޑީކޮޅުގައި އަހަރެން އިށީނދެ އިންއިރު ޖެހެމުންދިޔަ ތެތްފިނި ވައިގެ އެއްވެސް ހިލަމެއް އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑަކަށް ނުކުރެއެވެ. ނުވަތަ އެ އިޙުސާސްވާކަން އަހަރެންނަށް ނޭނގެނީއެވެ....

ކުރު ވާހަކަ: އިންތިޒާރު

ކުރު ވާހަކަ: އިންތިޒާރު

ނިހާ އާއި އަހަންނަކީ އެއްކުލާހެއްގައި ކިޔަވަމުން ގޮސް މަދަރުސީ ތައުލީމް ނިންމި ދެކުދިންނެވެ. ސާނަވީތައުލީމާ ހަމައަށް އާދެވުމުން ދެކުދިންވެސް އިޚުތިޔާރުކުރީ ސައިންސް ސްޓްރީމެވެ. އެހެންކަމުން އޭލެވެލްގައި ވެސް...

Page 1 of 39 1 2 39