ނައުފާ

ނައުފާ

ވާހަކަ: ޔާރު ތިޔެ މިހިތުގެ ޝިފާ… (ފުރަތަމަ ބައި)

ވާހަކަ: ޔާރު ތިޔެ މިހިތުގެ ޝިފާ… (ފަހު ބައި)

ފަހުބައި ކުރިން ސައިފް ކެފޭ ހިންގި ތަނުގެ ކުރިމައްޗަށް ސައިކަލު މަޑުކޮށްލަމުން އަޔާން ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އެ އިމާރާތަށް ބަލައިލިއެވެ. ބިއްލޫރި ދޮރުތަކުގެ ތެރެއިން އެތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ސައިފް...

ވާހަކަ: ޔާރު ތިޔެ މިހިތުގެ ޝިފާ… (ފުރަތަމަ ބައި)

ވާހަކަ: ޔާރު ތިޔެ މިހިތުގެ ޝިފާ… (ފަންސަވީސްވަނަ ބައި)

ފަންސަވީސްވަނަ ބައި ލަސްހިނގުމެއްގައި އައިސް ދަހާ ކުރިމަތީގައި ސައިފް މަޑުކޮށްލިއެވެ. އަދި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ދަހާގެ ބޮލުން ފެށިގެން ފަޔާ ހަމައަށް ނަޒަރު ހިންގައިލިއެވެ. އެތަންފެނި ދަހާއަށް އިސްޖަހައިލެވުނީ...

ވާހަކަ: ޔާރު ތިޔެ މިހިތުގެ ޝިފާ… (ފުރަތަމަ ބައި)

ވާހަކަ: ޔާރު ތިޔެ މިހިތުގެ ޝިފާ… (ސައުވީސްވަނަ ބައި)

ސައުވީސްވަނަ ބައި ދަހާ ފޯނު ނެގުމާއެކު އޭނާގެ ހާލު ސައިފް އޮޅުންފިލުވިއެވެ. އަދި ގެއަށް ދެވިއްޖެތޯ އަހައިލިއެވެ. ސައިފްގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެމުންދިޔައިރު ރޯމަހެއް ތެޅޭހެން ދަހާގެ ހިތް...

ވާހަކަ: ޔާރު ތިޔެ މިހިތުގެ ޝިފާ… (ފުރަތަމަ ބައި)

ވާހަކަ: ޔާރު ތިޔެ މިހިތުގެ ޝިފާ… (ތޭވީސްވަނަ ބައި)

ތޭވީސްވަނަ ބައި އިވުނު ވާހަކަތައް ގަބޫލުކުރަން ދަތިވެފައި މަނާލްއަށް ހުރެވުނީއެވެ. ހަރަކާތެއްވެސް ކޮށްލުމެއްނެތި ހުއްޓުން އަރައިފައި ހުރިއިރު އޭނާއެކޭ ބުދެކޭ ތަފާތެއް ނެތެވެ. މަނާލްގެ ޖަވާބެއްގެ އިންތިޒާރުގައި...

Page 1 of 5 1 2 5