މުހައްމަދު ޝަރީފް

މުހައްމަދު ޝަރީފް

އެމްޑީޕީ ދެމިތިބޭނީ ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރަން: ފައްޔާޒު

އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުވުމުގައި އެމްޑީޕީ ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުން އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް،...

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ތަރައްގީގެ އުންމީދުތައް ޙަޤީޤަތަކަށް ހަދައިދީފި: ރައީސް

ރައީސް، މުއިއްޒަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި މިއަދު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ނާކާމިޔާބީއަށްފަހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް...

ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލު ކުރަން މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގެންފި

ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލު ކުރަން މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގެންފި

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރުމަށް އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. މުއިއްޒު މިރޭ ބޭއްވެވި...

މުޢިއްޒާއި ކައުންސިލު ހަވާލުކުރުމަކީ ޑްރެކިއުލަރއަކާއި ބްލަޑް ބެންކް ހަވާލުކުރުންފަދަ ކަމެއް: ރ.ނަޝީދު

އިންތިޚާބީ ރައީސް، ޑރ. މުޢިއްޒުއަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޚަބާ ދަންނަވައިފި

އިންތިޚާބީ ރައީސް، ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މަރުޙަބާ ދަންނަވައިފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ...

ޝަރީފާއި، ނިހާދަށް ހަމަލާދިން މައްސަލަ އެޗްއާރްސީއެމުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ޝަރީފާއި، ނިހާދަށް ހަމަލާދިން މައްސަލަ އެޗްއާރްސީއެމުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފާއި، ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނިހާދަށް ބަޔަކު ހަމަލާދިން މައްސަލަ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް...

Page 1 of 214 1 2 214