މުހައްމަދު ޝަރީފް

މުހައްމަދު ޝަރީފް

އެންމެ ދެކުނުގެ 5 އަތޮޅަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ހުުދު ސަމާލު ނެރެފި

އުތުރުގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އުތުރުގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފިއެވެ. މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ ހއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ބ.އަތޮޅަށެވެ. އެ ސަރަހައްދުތަކަށް...

ކޮވިޑް ތެރޭ ދޫކުރި ލޯނުތަކުގެ އިންޓްރެސްޓް މައާފު ކޮށްދެނީ

ކޮވިޑް ތެރޭ ދޫކުރި ލޯނުތަކުގެ އިންޓްރެސްޓް މައާފު ކޮށްދެނީ

ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އާއި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީއެފްސީ)އިން ދޫކުރި ލޯނުތަކަށް އެރި އިންޓްރެސްޓް މާފުކުރަން ސަރުކާރުން...

ސިންގަލް-ޔޫސް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓު ރައީސް، އަލުން ކަނޑައަޅުއްވައިފި

ޝައްވާލް މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ކަނޑައަޅައިފި

މި އަހަރުގެ ޝައްވާލް މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނީ އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މި އަހަރުގެ...

ޕީއެންއެފްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ޔާމީންގެ ދަރިކަލުން ޒޭން

ޕީއެންއެފްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ޔާމީންގެ ދަރިކަލުން ޒޭން

ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރޮންޓް (ޕީއެންއެފް)ގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދަރިކަލުން ޒޭން އަބްދުﷲ ޔާމީން އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ. ގިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ހޯލުގައި...

Page 1 of 252 1 2 252