މުހައްމަދު އާސިފް

މުހައްމަދު އާސިފް

ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ޖަހާ މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައަކާއި ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހޯދަނީ

ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ޖަހާ މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައަކާއި ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހޯދަނީ

ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ޖަހާ މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައަކާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށްޓަކައި އެ މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.  ފުލުހުން މިއަދު...

ރިޔާސަތުން ވަކިވެ މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރަން ނަޝީދު ކެތްމަދުވެފައި

ރިޔާސަތުން ވަކިވެ މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރަން ނަޝީދު ކެތްމަދުވެފައި

މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ ގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ ބަހުސްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކެތްމަދުވެފައި ހުންނެވި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނަޝީދު މިހެން...

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ މެންބަރުންނަށް ސަރުކާރުން ބިރުދައްކަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ މެންބަރުންނަށް ސަރުކާރުން ބިރުދައްކަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވަައި އުފައްދަވާ ”ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް“ އަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ބިރުދައްކަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެކަން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައްވައި ހެންވޭރު...

ނަރުދޫ އެއްގަމުތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ނަރުދޫ އެއްގަމުތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ށ.ނަރުދޫ ބަނދަރު ތަަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެއްގަމުތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދާ އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނީ އެއްގަމުތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް...

54 މެންބަރުންގެ ސޮޔާއެކު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މާދަމާ ހުށަހަޅަނީ

54 މެންބަރުންގެ ސޮޔާއެކު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މާދަމާ ހުށަހަޅަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ އަދަދަށްވުރެ ވެސް ގިނައިން މެންބަރުންގެ ސޮއި ހަމަވުމުން އެ މައްސަލަ މާދަމާ...

Page 1 of 803 1 2 803