މަރިޔަމް

މަރިޔަމް

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ނަގަންތަ؟

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ނަގަންތަ؟

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ އަކީ އަހަރެމެންއަށް އެހެން ހުރިހާ އިރެއްގެ ކެއުމަށް ވުރެ މުހިއްމު އެއްޗެކެވެ. ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަކީ ރޭގަނޑުގެ ނިދީގައި ހޭދަކުރާ ދިގު ވަގުތުތަކުގައި ގޮހޮރު ހުސްކޮށް...

ކޮފީ ފައިދާތައް ގިނަ ބުއިމެއް

ކޮފީ ފައިދާތައް ގިނަ ބުއިމެއް

ކޮފީއާ ބެހޭގޮތުން އަބަދުވެސް އެކި ކަހަލަ ދިރާސާތައް ހެދި އޭގެން ލިބޭ ގެއްލުމާއި ފައިދާތަކުގެ ވާހަކަތައް ދެކެވެއެވެ. މިމައުލޫއަކީ އަބަދުވެސް ބަހުސްކުރަމުން އައިސްފައިވާ މައުލޫއެކެވެ. މިލިޔުމުގައި މިބަލައިލަނީ...

ކަށްވަޅުގެ އަޒާބު ހުވަފެނުންފެނި ފިލްމު ކުޅުމާއި ދުރުވި ސަނާ ގެ ވާހަކަ: އިސްލާމް ދީނަށް ހިތްޖެހެން ނެގީ ހިނދުކޮޅެއް

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ބަތަލާ ސަނާ ޚާން ބަލިވެއިންކަން އިއުލާންކޮށްފި

ފިލްމު ކުޅެން ހުއްޓާލައި ދީނީ އިލްމުވެރިޔަކާ، ކައިވެނި ކުރުމަށް ފަހު ހައްޖުގެ އަޅުކަން ވެސް އަދާކޮށްފައިވާ އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ބަތަލާ ސަނާ ޚާން އަލަތު ދަރިފުޅަށް ބަލިވެއިންކަން...

Page 1 of 9 1 2 9