މާހިރު މުހައްމަދު

މާހިރު މުހައްމަދު

ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު (ސ.އ.ވ) ގެ ސިޔަރަތު

ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު (ސ.އ.ވ) ގެ ސިޔަރަތު

ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު (ސ.އ.ވ) އުފަންވެ ވަޑައިގަތުން ކުރިންވެސް ބަޔާންކުރެވިފައިވާނޭ ފަދައިން، ޢަބްދުލްމުއްޠަލިބަށް ދިހަ ދަރިކަލުން ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ކުރިންވެސް ބަޔާންކުރެވިފައިވާނޭ ފަދައިން، ޢަބްދުލްމުއްޠަލިބަށް ދިހަ ދަރިކަލުން ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އޭގެތެރެއިން...

ރެސިޕީ: އެވަކާޑޯ މިލްކްޝޭކް

ރެސިޕީ: އެވަކާޑޯ މިލްކްޝޭކް

ބޭނުންވާ ތަކެތި:2 ޖޯޑު ކިރުއައިސް ކިއުބު1 ދޮންވެފައިވާ އެވަކާޑޯ3 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ހަކުރު ތައްޔާރުކުރާނޭގޮތް:ހުރިހާ ތަކެތި މިކްސަރުގެ ޖޫސްގިރާ ބަޔަށް އަޅާއި އޮމާންވަންދެން ރަނގަޅަށް ގިރާލާނީއެވެ. އޭރުން...

ފިޓަނަސް ދާއިރާގައި ފިޔަޖަހަމުން އަންނަ ”އައިހަމް“

ފިޓަނަސް ދާއިރާގައި ފިޔަޖަހަމުން އަންނަ ”އައިހަމް“

ކާމިޔާބަކީ ގޮންޖެހުމަކާއި ނުލާ ޙައްޤު އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އަދުގެ ދުނިޔޭގައި ކާމިޔާބު ހޯދާފައިވާ ގިނަ ޝަހުސިއްޔަތުންނަކީ ވަރަށް ހިންމަތާއެކު މަސައްކަތް ކުރި ހިކުމަތްތެރިން ކަމާމެދު ދެ ބަސް...

Page 1 of 292 1 2 292