ފާތްމަތު ލަހުފާ

ފާތްމަތު ލަހުފާ

މުވައްޒަފުން ރިސޯޓްތަކަށް ދިއުމަށް މިހާރު ހުރަހެއް ނެތް – ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

އަލީ ވަހީދުގެ ޖިންސީ ގޯނާގެ ވާހަކަ މުއްޒަފެއްގެ ދުލުން: ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާތާ އެތައް ދުވަހެއްވެއްޖެ

ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު  އަލީ  ވަހީދު އެ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާތާ އެތައް ދުވަހެއްވެއްޖެކަމަށް  އެ  މިނިސްޓްރީގެ  މުއައްޒަފުން  ބުނެފިއެވެ.  މީގެ  ކުރިން  ވެސް މިނިސްޓްރީގެ...

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފުގެ އަޑު އެހުމުގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފުގެ އަޑު އެހުމުގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ކުރީގެ ރައީސް  އަބްދުﷲ  ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ  މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ މަނީ ލޯންޑްރީގެ ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފުގެ  އަޑު  އެހުން  މިއަދު މެންދުރު  12:45 ހާއިރު ހައި ކޯޓުގައި...

މެމްބަރަކު އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ ވާހަކަވެސް މަޖިލީހުގައި ދެއްކޭނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

މެމްބަރަކު އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ ވާހަކަވެސް މަޖިލީހުގައި ދެއްކޭނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

ރައްޔިތުންްގެ މަޖިލީހުގައި ގަރާރަކުން ނުދެކޭނީ  ހަމައެކަނި އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ހިލާފުވާ  ފަދަ ވާހަކަ ކަމަށާއި، މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު އަވަހާރަކޮށްލާ ވާހަކަ  އާއި ގާނޫނުއަސާސީ އުވައިލުމުގެ ވާހަކަ ވެސް...

އޭސީސީގެ މެންބަރު އަޝްރަފުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަން ހުށަހަޅައިފި

އޭސީސީގެ މެންބަރު އަޝްރަފުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަން ހުށަހަޅައިފި

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލީ އަޝްރަފު އެކޮމިޝަނުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ހިލާފުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ، އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ފުލުހުންނަށް  އެމައްސަލަ  ބަލައި  ދިނުނުމަށް  އެދި  ފުލުހުންނަށް  ސިޓީއެއް...

Page 130 of 134 1 129 130 131 134