އަޒް

އަޒް

ވާހަކަ: ފާޅުގާ ދިން އަނިޔައިގާ – ސޯޅަވަނަ ބައި

ވާހަކަ: ފާޅުގާ ދިން އަނިޔައިގާ – ސާޅީސްވަނަ ބައި

ސާޅީސްވަނަ ބައި އެނދުގައި އޮތް މިފްޒާލްގެ ހިޔާލުގައިވަނީ ރައިޒެލްއާއެކު މިރޭ ހޭދަކުރެވުނު ވަގުތުތަކެވެ. ތުންފަތުގައި ލުއިން ހިނިތުންވުމެއްވީއިރު ލޮލުން ފެންނަމުން ދިޔައީ ކުރިމަގާ މެދު ކުރަމުން ދިޔަ...

ވާހަކަ: ފާޅުގާ ދިން އަނިޔައިގާ – ސޯޅަވަނަ ބައި

ވާހަކަ: ފާޅުގާ ދިން އަނިޔައިގާ – ނަވަތިރީސްވަނަ ބައި

ނަވަތިރީސްވަނަ ބައި މިފްޒާލްގެ އަތްތިލައަށް ރައިޒެލްގެ އަތްތިލަ މަހާލެވިފައިވާއިރު އެދެމެދުގައި ދެކެވެމުން ދިޔައީ އަންނަން އުޅޭ މުސްތަޤުބަލުގެ ވާހަކައެވެ. މިފްޒާލްވެސް ބޭނުންވަނީ ލަސްނުކޮށް ކައިވެނި ކުރާށެވެ. މިފްޒާލްގެ...

Page 1 of 8 1 2 8