އަޒްފާ ރަޝީދު

އަޒްފާ ރަޝީދު

ޖައުސާގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން އަނެއްކާވެސް މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލައިގައި މުޒާހިރާއަށް

ހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ޖައުސާ/ ޖާހު ކުންފުނީގެ ބިދޭސީންނަށް އެތައް މަހަކު މުސާރަ ނުދީގެން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މިއަދު ވެސް މުޒާހަރާކޮށްފި...

މި އަހަރު ރާާއްޖެ އަންނާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރި ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދަށް ބަދަލެއް

ލަފާ ކުރެވޭ ގޮތުގައި ވޯލްޑު ކަޕް ނިމުމާއި އެކު ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވާނެ- ޑރ.މައުސޫމް

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ފަހުކޮޅު އަދި އައު އަހަރާއި ދިމާކޮށް ރާއްޖެއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރަމުން އަންނަ އިރު، ވޯލްޑް ކަޕް ނިމުމާއި އެކު ފަތުރުވެރިން އަންނަ...

ކަނދުފަތި އެޅުމުގެ ރިޔާސީ ވައުދު ވަނީ ފުރިހަމަކުރެވިފަ-މިނިސްޓަރު

ކަނދުފަތި އެޅުމުގެ ރިޔާސީ ވައުދު ވަނީ ފުރިހަމަކުރެވިފަ-މިނިސްޓަރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ރިޔާސީ ވަޢުދުފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރި ހުރިހާ ކަނދުފައްޗެއް އަޅާނިމިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ...

ސެމީ އަދި ފައިނަލް މެޗްގައި ބޭނުންކުރާ ”އަލް-ހިލްމް“ ބޯޅަ ދައްކާލައިފި

ސެމީ އަދި ފައިނަލް މެޗްގައި ބޭނުންކުރާ ”އަލް-ހިލްމް“ ބޯޅަ ދައްކާލައިފި

ގަތަރުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުތަކުން ފެށިގެން ފައިނަލް މެޗުގައި ބޭނުންކުރާނެ "އަލް ހިލްމް" ބޯޅަ ދައްކާލައިފިއެވެ. މީގެ ކުރިން...

ހުޅުމާލެ ސްމާޓް ސިޓީ ތަރައްގީކުރުމަށް ހުއާވޭއާއި އެކު އެޗްޑީސީން ސޮއިކޮށްފި

ހުޅުމާލެ ސްމާޓް ސިޓީ ތަރައްގީކުރުމަށް ހުއާވޭއާއި އެކު އެޗްޑީސީން ސޮއިކޮށްފި

ހުއާވޭ ލަންކާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ ސްމާޓް ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އެޗްޑީސއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި...

ޖެނުރީން ފެށިގެން އުޅަނދުތަކުގެ އަހަރީ ފީ ބަލައިގަންނާނީ ކައުންސިލްތަކުން

ޖެނުރީން ފެށިގެން އުޅަނދުތަކުގެ އަހަރީ ފީ ބަލައިގަންނާނީ ކައުންސިލްތަކުން

އެއްގަމާއި ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ އަހަރީ ފީ އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދައްކަން ޖެހޭނީ އެ އުޅަނދެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ތަނެއްގެ ކައުންސިލަކަށް ކަމަށް ހަމަޖައްސައި މީރާ އިން އެ...

Page 2 of 80 1 2 3 80