އަޙްމަދު ޝަބީން

އަޙްމަދު ޝަބީން

ބްލެކްމެއިލް ކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޓެކްސީއަކަށް އެރި ބަޔަކު، ޑްރައިވަރަށް ވަޅިން ބިރުދައްކައި، ފައިސާތަކެއް ފޭރިގެންފި

ހުޅުމާލެއަށް ދިއުމަށް ޓެކްސީއަކަށް އެރި ބަޔަކު، ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަށް ވަޅިން ބިރުދައްކައި، ފައިސާތަކެއް ފޭރުނު މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން މިއަދު ބުނީ މާލޭގެ މަޖީދީ މަގުން...

ބިލު ނުލިބޭތީ މަޖިލީސް މަސައްކަތް އޮތީ މަދުވެފައި: ނަޝީދު

ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އަވަސްކޮށް ދިނުމަށް ރައީސް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އަވަސްކޮށް ދިނުމަށް، މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ، މަޖިލީހަށް...

މެންބަރު ހައިތަމަށް އިންޒާރުދިން މައްސަލައިގައި ކުރީގެ އަނބިމީހާއަށް ދަޢުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

މެންބަރު ހައިތަމަށް އިންޒާރުދިން މައްސަލައިގައި ކުރީގެ އަނބިމީހާއަށް ދަޢުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހައިތަމްގެ ދެމަފިރިންނަށް އިންޒާރުދީ، ބިރުދެއްކި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިންމައި ދަޢުވާކުރަން ފޮނުވައިފިއެވެ. ހައިތަމާއި, އޭނާގެ މިހާރުގެ އަނބިމީހާ ޝަޖާން މުޢާޒަށް...

މުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ %70 ނިމިއްޖެ

މުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ %70 ނިމިއްޖެ

މ.މުލައް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގެ %70 ނިމިއްޖެއެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ،، މ.މުލައް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގެ %70 މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ މިހާރު...

ނަދީމް ވަކިވުމުން އަޅުގަނޑަށް ވަނީ ފުން ހިތާމައެއް ވެރިވެފައި: ސީޕީ

ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރު އިސްމާޢީލް ނަދީމް ނިޔާވެ، ވަކިވެގެން ދިއުމުން ފުލުހުންގެ މުޅި މުއައްސަސާއަށް ފުން ހިތާމައެއް ވެރިވެއްޖެކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ....

Page 1 of 1458 1 2 1,458