އަޙްމަދު ޝަބީން

އަޙްމަދު ޝަބީން

އަޅުގަނޑަށް އެހާ ބޮޑު ސެކިއުރިޓީއެއް އޮންނާކަށް ނޭދެން: ނަޝީދު

އަޅުގަނޑަށް އެހާ ބޮޑު ސެކިއުރިޓީއެއް އޮންނާކަށް ނޭދެން: ނަޝީދު

އެ މަނިކުފާނުގެ އެހާ ބޮޑު ސެކިއުރިޓީއެއް އޮންނަން އެދިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދައުލަތުގެ 3 ބާރުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ...

އަޅުގަނޑަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތަށް ލޯބިކުރާ، ޞާލިޙް މުސްލިމެއް: ނަޝީދު

އަޅުގަނޑަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތަށް ލޯބިކުރާ، ޞާލިޙް މުސްލިމެއް: ނަޝީދު

އެ މަނިކުފާނު ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި އެ މަނިކުފާނަކީ ޞާލިޙް މުސްލިމެއްކަމަށާއި, އަބަދުވެސް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަށް ލޯބިކުރައްވާ ބޭފުޅެއްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ....

ފެންނަމުން މިދަނީ ޝަރުޢީ ނިޒާމް މިނިވަންވަމުން އަންނަ ތަން : ނަޝީދު

ފެންނަމުން މިދަނީ ޝަރުޢީ ނިޒާމް މިނިވަންވަމުން އަންނަ ތަން : ނަޝީދު

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު މިނިވަންވުމުން ހާމަވެގެންދަނީ ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމް މިނިވަންވަމުން އަންނަ ތަންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް...

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ރަނގަޅަށް: ނަޝީދު

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ރަނގަޅަށް: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ރަނގަޅަށްކަމަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އާސްކް ސްޕީކަރ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް...

އަޅުގަނޑު އުންމީދު ކުރަނީ އިތުރު ލޮކްޑައުންއަކަށް ނުދާނެކަމަށް: ނަޝީދު

އަޅުގަނޑު އުންމީދު ކުރަނީ އިތުރު ލޮކްޑައުންއަކަށް ނުދާނެކަމަށް: ނަޝީދު

ރާއްޖެ ދެން ލޮކްޑައުންއަކަށް ނުދާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އާސްކް ސްޕީކަރ ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިއެއްގެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ރައީސް ނަޝީދު...

ޝަރީޢަތަށް ފިލައިގެން އުޅޭ ޢަލީ ވަޙީދު ހައްޔަރުކޮށްގެން ރާއްޖެ ގެންނަން ޢަމުރެއް ނެރެފި

ޝަރީޢަތަށް ފިލައިގެން އުޅޭ ޢަލީ ވަޙީދު ހައްޔަރުކޮށްގެން ރާއްޖެ ގެންނަން ޢަމުރެއް ނެރެފި

ޝަރީޢަތަށް ފިއްލަވައިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވާ ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޢަލީ ވަޙީދު ހައްޔަރުކޮށްގެން ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ ޢަމުރެއް ނެރެފިއެވެ. ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މި ވަގުތު ހުންނެވި،...

Page 1 of 1522 1 2 1,522