ދިޑެއިލީ

ދިޑެއިލީ

މި އުންމަތުގެ މީހެއްކަމުގައި ވާން އެދޭނަމަ، ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކޮށް މުންކަރާތްތައް މަނާ ކުރާށެވެ. ހުތުބާ

މި އުންމަތުގެ މީހެއްކަމުގައި ވާން އެދޭނަމަ، ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކޮށް މުންކަރާތްތައް މަނާ ކުރާށެވެ. ހުތުބާ

މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާ އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ މި އުންމަތުގެ މުހިންމު ކަމަކަށެވެ. އެއީ ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކޮށް މުންކަރާތްތައް މަނާކުރުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށެވެ. އެގޮތުން ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމާއި، މުންކަރާތްތައް މަނާކުރުމުގެ...

ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި

އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގައި މޫސުމަށް ސަމާލުވާން އަންގައިފި

ުއުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މެޓް އޮފީހުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. މެޓް އޮފީހުން ބުނީ އެ ސަރަހައްދުތަކުގެ ބައެއް ހިސާބަށް...

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ވެސް ހެޔޮ ކަންތައް ކުރެވޭނެ: ރައީސް މައުމޫން

ރައީސް މައުުމޫންގެ ނަންފުޅުގައި އިންސްޓެގްރާމް ފޭކް އެކައުންޓެއް ހިންގަނީ

އެމަނިކުފާނުގެ ނަންފުޅުގައި ބަޔަކު އިންސްޓެގްރާމް އެކައުުންޓެއް ހަދައިގެން އުޅޭކަން ފާހަގަކުރައްވައި ކުރީގެ ރައީސް މައުުމޫން ޢަބްދުލްްޤައްޔޫމް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް މައުމޫން މިކަން ހާމަކުރެއްވީ އެކްސްގައި ކުރެއްވި...

ދިވެހި ސިނަމާގެ އިހުގެ ލޯބި އަލުން ސްކްރީނަށް އަންނަނީތަ؟

ދިވެހި ސިނަމާގެ އިހުގެ ލޯބި އަލުން ސްކްރީނަށް އަންނަނީތަ؟

ދިވެހިން އެންމެ ބޮޑަށް ފިލްމުތަކަށް ލޯބިކޮށް ސިނަމާއަށް ބޮޑު ޑިމާންޑެއް އުފެއްދި ދުވަސްވަރު އުފައްދަމުން އަދި އަޅުވަމުން ދިޔައީ ލޯބީގެ ފިލްމުތަކޭ ދެންނެވުން ކުށަކަށް ނުވާނެ އެވެ....

އައްޑޫ ގުރޫޕް މާރާމާތީތަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

އައްޑޫ ގުރޫޕް މާރާމާތީތަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ހިންގި ގްރޫޕު މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ދެ ގްރޫޕެއްގެ ދެމެދުގައި މިދިޔަ ހުކުރު...

Page 2 of 126 1 2 3 126