ދިޑެއިލީ

ދިޑެއިލީ

އިންޑިއާގެ އަސްކަރި ބޯޓުތައް ރާއްޖެ އައީ  ހޯދަން ޖެހޭ ހުއްދަތައް ހޯދައިގެން- އިމިގްރޭޝަން

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ދެވަނަ ބެޗު ފޮނުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ދެވަނަ ބެޗު މިހާރު އަނބުރާ އެ ގައުމަަށް ފޮނުވާލައިފައިވާ ކަަމަަށް ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރުން އޮތީ މި...

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ- މެޓް

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގުުގުރާނެ: މެޓް

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގުުގުރާނެކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ލަފާކޮށްފިއެވެ. އެ އިދާރާއިން ބުނީ މިއަދު އިރުއޮއްސުމާ ހަމައަށް ދެކުނާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް...

ރައީސް ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ޚަރަދުވީ 2.4 މިލިއަން

ރައީސް ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ޚަރަދުވީ 2.4 މިލިއަން

ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގެ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލު ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ހާމަކޮށްފިއެވެ. ރައީސް ޗައިނާއަށް ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވީ މި މަހުގެ...

ދިވެހިރާއްޖެ ދިވެހިންނަށް އަނބުރާ ހޯދައިދެއްވީ ރައީސް ޞާލިޙް: ޝާހިދު

12 މެންބަރަކު ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކުރެއްވުމުން ޝާހިދު ހިތްވަރު އާކުރެއްވީ ޅެންބައިތަކުން

އެމްޑީޕީގެ ރަންރީދޫ ލަޝްކަރު ތިބޭނީ އަބަދުވެސް ވަރުގަދަ ޢަޒުމުގައި ހިތްވަރުގެ ކަމަރު ބަނދެގެން ކުރިޔަށް މިސްރާބު ޖަހައިގެން ކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު  ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝާހިދު...

Page 1 of 126 1 2 126