ދިޑެއިލީ

ދިޑެއިލީ

މާލޭގައި ސްކޫލު ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފަށަނީ

ކައުންސިލަރު ނަހުލާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައްކަވަނީ ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް: މޭޔަރު މުޢިއްޒު

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނަހުލާ ޢަލީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައްކަވަމުން ގެންދަވަނީ ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއްކަމަށް މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު...

މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރަން ރިޔާޟް ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރަން ރިޔާޟް ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރަން އެމްއެންޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރ އަދި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ރިޔާޟް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމާ އެއްގޮތަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ފާސްކޮށްފިއެވެ....

އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕްގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެއަށް ގެއްލިއްޖެ

އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕްގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެއަށް ގެއްލިއްޖެ

އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަނުގެ ފައިނަލް ބުރުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ބަލިވެ، އަންނަ އަހަރުގެ މުބާރާތުން ރާއްޖެއަށް ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެއެވެ. އޭޝިއަން ކަޕުގެ ކޮލިފިކޭޝަނުގެ ގްރޫޕް ސީގެ...

އިޓަލީ ވިލާތުގައި ހެލިކޮޕްޓަރެއް ވެއްޓި ދަތުރު ކުރި އެއްމެން މަރުވެއްޖެ

އިޓަލީ ވިލާތުގައި ހެލިކޮޕްޓަރެއް ވެއްޓި ދަތުރު ކުރި އެއްމެން މަރުވެއްޖެ

އިޓަލީ ވިލާތުގެ ޓުސްކެނީ ކައިރީގައިވާ ފަރުބަދަތީ ސަރަޙައްދަކުން ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށް ހެލިކޮޕްޓަރެއް ވެއްޓިޖެވެ. ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓުނު ސަރަޙައްދުން އެއިން ދަތުރު ކުރި ދިޔަ ހަތް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު...

Page 1 of 80 1 2 80