ދިޑެއިލީ

ދިޑެއިލީ

ދީނުގެ މެދުމިނުން ކައްސައިލައިފިނަމަ، ފިތުނައިގެ ކަނޑަށް ޣަރަޤުވެދާނެ: ޚުޠުބާ

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މީހާ ވާންވާނީ، އެކަން ކުރެވޭ ވަރުގެ އަމާނާތްތެރިއަކަށެވެ: ހުކުރު

ާމިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި އަލިއަޅުވާލައިފައިވަނީ، އަމާނާތްތެރިކަމާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. އެގޮތުން މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައި މި ދެ މަފުހޫމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅުންފިލުވައިދެއްވިއެވެ. މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައި މީސްތަކުންގެ...

ހުކުރު މިސްކިތް ވަށައިގެން ބަފަރ ޒޯނެއްގޮތަށް ކަލްޗަރަލް ޒޯނެއް ކަނޑައެޅުއްވުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި

ހުކުރު މިސްކިތް ވަށައިގެން ބަފަރ ޒޯނެއްގޮތަށް ކަލްޗަރަލް ޒޯނެއް ކަނޑައެޅުއްވުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި

މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް ވަށައިގެން ބަފަރ ޒޯނެއްގޮތަށް ކަލްޗަރަލް ޒޯނެއް ކަނޑައެޅުއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ލަފާފުޅާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ނިންމަވައިފިއެވެ.ރައީސް އޮފީހުން...

ފުލުހުންނަށް ނަން އޮޅުވައިލި މީހަކު ގޭބަންދުކުރަން ހުކުމްކޮށްފި

މެއި 06 ގެ ހަމަލާ: ގާޒީ ވިދާޅުވީ ޝަރީއަތް އަވަސްކުރާކަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެކަމަށް

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ޝަރީއަތް އަވަސްކުރަން ވަކި ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް މައްސަލަ...

އިސްރާއީލުން އެކި ޖީލުތަކަށް ދީފައިވާ އަނިޔާތައް މީހުންނަށް ސާފުވާން ޖެހޭ: ފާރިސް

އިސްރާއީލުން އެކި ޖީލުތަކަށް ދީފައިވާ އަނިޔާތައް މީހުންނަށް ސާފުވާން ޖެހޭ: ފާރިސް

އިސްރާއީލުން އެކި ޖީލުތަކަށް ދީފައިވާ އަނިޔާތައް އެ މީހުންނަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި ޒަޔަނިސްޓުންނަށް އެނގެން ޖެހޭ ކަމަށް އެމްއާރްއެމްގެ ރައީސް ފާރިސް މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާ...

ފަލަސްޠީނަށް އެހީތެރިވާން ބޭނުން ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ފުރުސަތުތަކެއް: ޙިދުމަތް ޖަމްޢިއްޔާ

ފަލަސްޠީނަށް އެހީތެރިވާން ބޭނުން ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ފުރުސަތުތަކެއް: ޙިދުމަތް ޖަމްޢިއްޔާ

ފަލަސްޠީނުގައި އިޒްރާއިލުން ދެމުންގެންދާ ލާއިންސާނީ ހަމަލާތަކުގައި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު މަރުވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ. މިވަގުތު ޚިދުމަތް ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ޣާއްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވެދެވޭނެ...

ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތައް ސިޔާސީނުކޮށް ހިންގުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް: ނިޔާޒް

އެމްޑީޕީ ރޫޅައެއް ނުލެވޭނެ، މިފަހަރު ފަހަތަށް ޖެހުމެއް ނެތް: ނިޔާޒު

އެމްޑީޕީ ރޫޅައެއް ނުލެވޭނެ ކަމަށާއި މިފަހަރު ފަހަތަށް ޖެހުމެއް ނެތް ކަމަށް ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނިޔާޒު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ދަ...

Page 1 of 124 1 2 124